Blade

24 teksty – auto­rem jest Bla­de.

Pory życia w stratach spisane

„A ja tak so­bie wieczorem”

Szedłem dzi­siaj obok ulu­bionej lodziar­ni. Cieka­we cze­mu nie sprze­dają lodów w lis­to­padzie, ja chętnie zjadłbym kil­ka gałek. Ale nie w tym rzecz. Mi­jając lodziar­nię zauważyłem, [...] — czytaj całość

dziennik • 19 października 2012, 22:38

Każde­go dnia, gdy widzę swe od­bi­cie w Twoich pięknych oczach, wy­daje mi się, że cały świat przes­tał istnieć.
Zos­ta­liśmy tyl­ko My, a dookoła rozbłys­ku­je nasze uczucie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 września 2010, 16:49

Z każdym dniem, kiedy nie wychodzi mi ko­lej­na rzecz, nachodzi mnie myśl, że zos­tało mi już tyl­ko uda­wanie i użala­nie się nad sobą. Wszechświat nie chce, żebym był in­ny. Bo każdy głupek, jak ja po­winien być nie­szczęśli­wy. Przez swoją nieudol­ność i nadzieję, że może coś zro­bić swoim spo­sobem, mi­jając się z regułami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 września 2010, 00:01

Kiedy widzę Two­je piękne us­ta, podzi­wiam je i chciałbym je pocałować.
Kiedy oglądam Twój piękny no­sek, uśmie­cham się, bo słod­ko wyglądasz.
Kiedy pat­rzę w Two­je oczy, widzę część Two­jej duszy i to jak wspa­niała jes­teś.
Gdy mus­kasz mnie swoimi miękki­mi włosa­mi, opierając głowę na moim ra­mieniu, nie pot­rze­buję już nicze­go więcej.
Te­raz, to je­dyna zna­na mi de­finic­ja miłości, bo tyl­ko Ciebie je­dyną kocham. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 24 września 2010, 23:31

Kiedyś myślałem, że wie­dza o uczu­ciach da mi ra­dość i szczęście. Te­raz, gdy ją po­siadłem, czuję się słaby, bo to przez wiedzę, ut­ra­ciłem to cze­go zaw­sze bro­niłem. Ut­ra­ciłem swo­je człowieczeństwo... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 września 2010, 23:00

Codzien­nie pat­rzę w gwiaz­dy. Wyob­rażam so­bie wte­dy, że dam radę zro­bić wszys­tko, że mogę i dam radę. Taa... Szko­da, że jes­tem dob­ry tyl­ko w myśleniu... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 września 2009, 20:43

Nig­dy nie umiałem oka­zywać uczuć...
Nig­dy nie po­wie­działem: Ma­mo, Ta­to kocham was.
Nie pot­ra­fię na­wet oka­zać te­go, że czuję do Niej coś więcej. Nie pot­ra­fię się przełamać, ze wsty­du, głupo­ty, bra­ku wiary w Hap­py End. To jest ułom­ność współczes­nej ludzkości, wi­doczna w ra­nach ser­ca jednostek... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 1 września 2009, 15:02

Jeśli w przyszłości zos­tanę kimś wiel­kim, nie za­pomnę o tym, że wśród in­nych wiel­kich jes­tem bar­dzo mały. 

myśl
zebrała 10 fiszek

Wszys­cy tak usil­nie sta­rają się za­bić czas. Po­myślcie jed­nak cza­sem. Czy nap­rawdę warto? 

myśl
zebrała 3 fiszki

Gdy­by więcej było słonecznych dni... Czy wte­dy nie umieli­byśmy radzić so­bie z ty­mi pochmurnymi? 

myśl
zebrała 10 fiszek
Blade

Lubię dużo rzeczy, ale głównie czytam książki. Filozofia, religioznawstwo, LD i ciągła namiętna ciekawość świata. Słucham sobie Paktofoniki, żuję gumy Orbit. Myślę nad sensem wszystkiego, a czasem po prostu uznaję, że sensu w czynniku takowym nie ma i jest on, ot tak dobry, albo zwyczajnie zły. ;) Jestem ateistą, nie lubię wojujących ateistów i przemądrzałych ludzi. Jako psychofan Einsteina popieram większość jego cytatów. Od około 3 miesięcy gram na gitarze. Od bardzo dawna jestem za legalizacją konopi, ale pomyślałem, że czas mocniej się w to włączyć. Nie ma co. Za rok możecie mnie zobaczyć na MWK (Marsz Wyzwolenia Konopi) :) A propos oceniania moich myśli związanych z religią: Jeśli macie zamiar oceniać je negatywnie tylko z powodu zawiści do niewierzących, proszę okażcie tę krztynę inteligencji i nie róbcie tego. Ja oceniam aforyzmy za ich przesłanie i naukę, którą w sobie zawierają. Często ukrytą, ale jednak możliwą do odnalezienia.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Blade

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność